„СЪЮЗ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“


Правилник за вътрешния ред и дейността на Управителния съвет


приет на заседание на Управителния съвет, състояло се на 16.02.2006 г.


На основание приетите на 19.04.2005 г. от Общото събрание промени в устава на съюза и премахването на първоначално определения встъпителен праг за членство в съюза, както и съгл. чл. 27, ал.1, т.2 и 13, УС прие следния правилник:

Чл.1. Управителният съвет на своите заседания:

1. приема и изключва членове на съюза;
2. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
3. представлява съюза, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на съюза;
7. разпорежда се с имуществото на съюза при спазване изискванията на устава;
8. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
9. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на съюза;
10. определя реда и организира извършването на дейността на съюза, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
11. определя адреса на съюза;
12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
13.приема правилници, наредби и други актове и разпоредби, свързани с дейността на Съюза;
14. приема други вътрешни актове;
15. приема планове и програми за дейността на Съюза; приема основните насоки и програма за дейността на съюза; приема периодични работни програми и отчети за тяхното изпълнение, както и други материали и издания;
16. назначава Главен секретар на Съюза и определя възнаграждението му;
17. по предложение на Секретаря определя организационната структура и щатното разписание на Съюза;
18. избира заместник председатели на съюза;
19. определя състава на експертни съвети и други помощни органи;
20. приема даренията и завещанията извършени в полза на Съюза;
21. извършва ликвидация на съюза при прекратяване на неговата дейност.
22. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
Чл.2. (1) Управителният съвет се свиква на заседания най-малко на три месеца от Председателя на УС на Съюза, а в негово отсъствие – от друг член на УС, определен от него.
(2) Свикването на заседанията на Управителния съвет се извършва с писмена покана, по телефон, факс или електронна поща, изпратени или осъществени от Главният секретар на съюза.
(3) Присъствуващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
Чл. 3. Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете му.
Чл. 4. (1) Заседанията на Управителния съвет са два вида: обикновени и разширени. Обикновени са заседанията на които присъстват единствено членовете на съвета. Разширени са заседанията, на които присъстват лицата по чл. 5 ал.1.
(2) Управителният съвет се свиква на обикновено заседание при наличие на необходимост от това от Председателя на УС на Съюза, а в негово отсъствие – от друг член на УС, определен от него.
(3) Управителният съвет се свиква на разширено заседание най-малко на три месеца от Председателя на УС на Съюза, а в негово отсъствие – от друг член на УС, определен от него.
Чл.5. (1) На разширените заседанията присъстват избраното лице за Контрольор, както и членове на съюза, представляващи големи корпоративни дружества, доказали своята лоялност, коректност и финансова стабилност, както и физически лица, известни със своя професионализъм, почтеност, честност, инициатива и новаторство.
(2) Списъкът на лицата, присъстващи на разширените заседания по ал. 1 се определя от Управителния Съвет по негова преценка.
(3) На заседанията могат да присъстват избраните лица за Главен секретар и правен консултант, както и други членове на съюза, за които е взето решение на заседание на Управителния Съвет.
Чл. 6. Председателят проверява наличието на кворум за вземане на решения съгласно устава и при условие, че кворумът е на лице, открива заседанието.
Чл. 7. Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл.1 ал.1 т.4,7 и 17-с мнозинство от всички членове. При равен брой гласове Председателят на УС на Съюза има правото на решаващ глас.
Чл. 8. (1) Всяко заседание на Управителния съвет се протоколира от присъстващия главен секретар или правен консултант, след което се подписва от присъстващите членове на съвета.
(2) На всяко заседание се определя датата, на която ще се проведе следващото заседание, както и мястото на заседанието. При невъзможност това решение да се вземе, датата и мястото се съобщават от Главния секретар на съюза чрез email или телефон до всички лица, които присъстват на заседанията, съгласно този правилник.
Чл. 9. (1) УС определя дължимостта и размера на членския внос и таксата за постъпване за 2006 г., както следва:
а) всички корпоративни членове – юридически лица, съгл. списък, определен от УС, заплащат 500 лв. встъпителна вноска и 600 лв. годишен членски внос.
б) всички корпоративни членове – юридически лица извън списъка, определен от Управителния съвет по т. а), заплащат 100 лв. встъпителна вноска и 200 лв. годишен членски внос.
в) всички физически лица заплащат 100 лв. встъпителна вноска и 100 лв. годишен членски внос.
(2) Годишният членски внос се заплаща най-късно до 31 януари на съответната година;
Чл. 10. (1) Управителният съвет свиква Общото събрание, в което участват всички членове на Съюза или техни писмено упълномощени представители най-малко веднъж годишно, в населеното място, в което се намира седалището на съюза.
(2) Поканата за свикване на Общо събрание трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание.
(3) Поканата се обнародва в "Държавен вестник" и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на съюза, най-малко един месец преди насрочения ден.
Чл. 11. Управителният съвет работи спазвайки принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси, като се ръководи от Правилник за етика в бизнеса.
Настоящият правилник е приет единодушно от всички членове на Управителния съвет на сдружение с нестопанска цел "Съюз на печатарската индустрия в България", състояло се в гр. София, в уверение на което същите са положили своя подпис под този Правилник.


ПЕТЪР КЪНЕВ - председател
ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСИЕВ - зам. председател
НИКОЛАЙ КЛИСУРСКИ
РОСИЦА ВЕЛКОВА
НИКОЛИНКА МИЛАНОВА
BG | EN
НовиниУважаеми колеги,
От името на ръководството на СПИБ имам удоволствието да Ви поканя...
>>Уважаеми колеги,
Дойде време да изберем Печатар и Търговец на 2022 г.
Направете...
>>На 17.11.2022 г. в хотел „Хисар“, гр. Хисаря, се проведе поредното събрание на...
>>