„СЪЮЗ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“


Правилник за етика в бизнеса


приет на заседание на Управителния съвет, състояло се на 16.02.2006 г.


На основание приетите на 19.04.2005 г. от Общото събрание промени в устава на съюза и премахването на първоначално определения встъпителен праг за членство в съюза, както и съгл. чл. 27, ал.1, т.2 и 13, УС прие следния правилник:

Като значима отраслова организация в Република България, Съюзът на печатарската индустрия в България осъзнава своята роля за развитието на всички сектори от българската икономика, свързана с развитието на печатарската индустрия. Съюзът допринася за развитието на пазарните отношения, за засилването на българския износ и за издигането на авторитета на българската печатарска индустрия в световната индустриална общност.

Като водещи фирми, членове на тази организация, знаем значението на моралните принципи и ценности за ежедневните си бизнес дела и този правилник формулира нашето желание и моралното задължение да насърчаваме социално отговорния бизнес, който носи полза за обществото.

Една от нашите съществени цели при осъществяване на дейността ни е главно свързана с основните принципи на честна игра и стабилно бизнес поведение. Ние залагаме на основни ценности като качество, професионализъм, почтеност, честност, инициатива, новаторство, лоялност, ентусиазъм за работа, отговорност към клиентите, взаимно уважение. Устойчивото развитие е основният двигател на дългосрочния корпоративен успех. Ето защо ние подчиняваме бизнеса си на следните основни принципи:

 • Ние спазваме данъчните закони и законите за намаляване дела на сивата икономика, нормативните разпоредби, както и принципите на точно и честно счетоводство;
 • подпомагаме развитието на пазарните принципи в процеса на интеграцията на стопанството на страната в световното пазарно стопанство;
 • съдействаме за разширяването на българския износ и преодоляване на препятствията пред него, за засилване на конкурентоспособността на българските стоки и услуги на международния пазар;
 • стараем се да създадем благоприятна данъчна и инвестиционна обстановка, която да поощрява създаването на нови работни места; да създадем условия за развитие на стопанския живот и да стимулираме инициативите от икономическо естество на своите членове;
 • да насърчим своите членове, като съдействаме за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност;
 • съдействаме за сигурността на търговския оборот на принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси;
 • стимулираме икономическото сътрудничество с чуждестранни организации и партньори за нови, съвместни производства;
 • формулираме общи становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща стопанската дейност, както и представяме нови разрешения на правилата, затрудняващи развитието на индустрията и търговията;
 • застъпваме се за развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване и развитие на стопанската дейност на своите членове;
 • да съдействаме за обединяване на ресурси между своите членове, както и с икономически партньори от други страни;
 • работим за справедлив достъп до ресурсите на държавата и международни организации за подкрепа на частния сектор и създаване на благоприятни условия за неговото развитие;
 • Ние се стремим да осигурим здравословна и безопасна работна среда, обучение и професионално развитие на своите служители, и насърчаваме създаването на баланс между работата и личния живот;
 • Ние поддържаме високи стандарти на работа, за да отговорим на изискванията на клиентите по отношение на качеството и безопасността на продуктите;
 • Ние прилагаме строги екологични стандарти в своята работа, и се стремим към опазване на околната среда чрез чисти производствени процеси и ефективно използване на ресурсите;
Ние, членовете на Управителния съвет на Съюза на печатарската индустрия в България, изразяваме нашето доброволно намерение всички членове на съюза да обменят коректна информация за развитието си, движението на персонала и некоректни партньори в деловите отношения, да участваме в общи проекти, конкурси и търгове.


ПЕТЪР КЪНЕВ - Председател
ВЕНЦЕСЛАВ АЛЕКСИЕВ - зам. председател
НИКОЛАЙ КЛИСУРСКИ
РОСИЦА ВЕЛКОВА
НИКОЛИНКА МИЛАНОВА
BG | EN
НовиниУважаеми колеги,
От името на ръководството на СПИБ имам удоволствието да Ви поканя...
>>Уважаеми колеги,
Дойде време да изберем Печатар и Търговец на 2022 г.
Направете...
>>На 17.11.2022 г. в хотел „Хисар“, гр. Хисаря, се проведе поредното събрание на...
>>