У С Т А В
НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ
„СЪЮЗ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“


Раздел I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.(1) „Съюз на печатарската индустрия в България“, наричано за краткост в този устав „съюзът“ е доброволно, неправителствено, отраслово сдружение с нестопанска цел, осъществяващо дейност в частна полза.
(2) Съюзът защитава интересите на своите членове, които осъществяват стопанска дейност в отрасъла полиграфия и търговия с хартия и полиграфически продукти и материали на територията на Република България.
(3)Съюзът е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.
(4) Дружеството отговаря за задълженията си със своето имущество.
(5) Членовете на сдружението отговарят до размера на предвидените вноски. Те не отговарят лично за задълженията на сдружението.
Чл.2.(1) Съюзът със своята дейност ще се стреми да допринесе за развитието на всички сектори от българската икономика, свързана с развитието на печатарската индустрия.То подкрепя частния сектор с увереността, че насърчаването му ще допринесе за възраждането на българската индустрия и търговия.
(2) Съюзът ще допринася за развитието на пазарните отношения, за засилването на българския износ и за издигането на авторитета на българската печатарска индустрия в световната индустриална общност, като ще осигури достойно представителство в страната и чужбина на интересите на българските индустриалци и търговци.

Раздел ІІ. НАИМЕНОВАНИЕ, СЕДАЛИЩЕ И СРОК
Чл.3.(1)Наименованието на сдружението е „СЪЮЗ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“.
(2) В превод на английски наименованието на съюза се изписва ’PRINTING INDUSTRY UNION OF BULGARIA’.
Чл.4. Седалището на Съюза е в град София. Адресът на управление е бул. Цариградско шосе № 117, п.к. 1784, район „Слатина“.
Чл.5. Дейността на Съюза не се ограничава със срок.
Чл.6. Съюзът има кръгъл печат с надпис „СЪЮЗ НА ПЕЧАТАРСКАТА ИНДУСТРИЯ В БЪЛГАРИЯ“, който заедно със седалището, Адреса на управление, данни за неговата съдебна, данъчна и БУЛСТАТ регистрация се поставя под всички документи.

Раздел ІІІ. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТ
Чл.7. Целите на Съюза са:
1. да защитава интересите на членовете си пред законодателната, изпълнителната и местната власт, както и пред синдикалните организации;
2. да подпомага развитието на пазарните принципи в процеса на интеграцията на стопанството на страната в световното пазарно стопанство;
3. да съдейства особено за разширяването на българския износ и преодоляване на препятствията пред него, за засилване на конкурентоспособността на българските стоки и услуги на международния пазар;
4. да обръща специално внимание за създаване на благоприятна данъчна и инвестиционна обстановка, която да поощрява създаването на нови работни места;
5. да съдейства за създаването на условия за развитие на стопанския живот и да стимулира инициативите от икономическо естество на своите членове;
6. да насърчава своите членове, като съдейства за създаване на благоприятна икономическа среда за развитието на тяхната дейност;
7. да съдейства за сигурността на търговския оборот на принципите на почтеността, честността на пазарното поведение и успеваемостта на взаимните интереси;
8. да стимулира икономическото сътрудничество с чуждестранни организации и партньори за нови,съвместни производства;
9. да формулира общи становища относно съществуващата нормативна уредба, засягаща стопанската дейност, както и да представя нови разрешения на правилата, затрудняващи развитието на индустрията и търговията;
10. да се застъпва за развитието на благоприятна правна и финансова уредба за укрепване и развитие на стопанската дейност на своите членове;
11. да съдейства за обединяване на ресурси между своите членове, както и с икономически партньори от други страни;
12. да работи за справедлив достъп до ресурсите на държавата и международни организации за подкрепа на частния сектор и създаване на благоприятни условия за неговото развитие;
13. да стимулира, в сътрудничество със съответните държавни органи развитието на професионалното обучение в производствените фирми.

Чл.8. За постигане на целите си Съюзът осъществява следната дейност:
(1) Подпомага своите членове, като:
1. приема тематични програми, свързани с решаване на значими проблеми на индустриалното развитие;
2. приема програми за съвместни действия в национален и международен мащаб за икономическо развитие;
3. разглежда и приема проекти, насочени към увеличаване на възможностите на своите членове за тяхното развитие;
4. привлича експерти и специалисти за решаване на данъчни, митнически, кредитни и други въпроси;
5. проучва условията за конкуренция на пазарите, изискванията за присъединяване и приспособление към изискванията на пазарите;
6. информира своите членове за пазарните възможности, за развитието на пазарите, за обявени международни търгове, аукциони и други;
7. разпространява утвърдена договорна практика и анализира договорните отношения;
8. подпомага своите членове при организиране на техни участия на панаири и изложби;
9. популяризира възможностите на своите членове;
10. набира и разпространява информация за валутно финансови, митнически и тарифни правила, както и за стандартизация на документите за облекчаване на международния стокообмен;
11. подпомага маркетинговата и рекламната дейност на своите членове;
12. разпространява информация относно състоянието и развитието на своите членове;
(2) Защитава своите членове, като:
1. формулира становища относно усъвършенстване правната уредба на икономическите правила за производствената и търговска дейност;
2. участва в разработването на проекти за нормативна уредба, принципи и решения, касаещи функционирането на стопанската им дейност;
3. делегира свои представители, по покана на държавните органи по функционирането на правните норми, засягащи осъществяването на стопанската дейност, както и за представяне на съгласуваното си становище за въвеждане на подобрени условия за дейността им;
4. формулира и разпространява принципите на етиката в стопанската дейност;
(3) Представлява своите членове пред:
1. изпълнителната, законодателната и местната власт, синдикатите и обществеността;
2. международни организации;
3. неправителствени и други сродни организации имащи цели и дейности, сходни с тези на Съюза.
Чл.9.(1) В дейността си Съюзът се ръководи от законите на Република България и от разпоредбите на настоящия Устав, както и от постигнатите споразумения.
(2) В своята дейност Съюзът не преследва политически цели и не може да бъде свързван с политическа организация.
(3) Членовете на Съюза не могат да използват Съюза в интерес на политически организации или фирми.

Раздел ІV. ИМУЩЕСТВО
Чл.10. Имуществото на Съюза се състои от права върху влогове в лева и валута, ценни книжа, право на собственост и други вещни права върху движимо и недвижимо имущество, както и права върху обекти на интелектуалната собственост. Чл.11. Имуществото на Съюза се образува от:
1.членски внос;
2.такса за постъпване;
3.приходи от имуществото на Съюза;
4.дарения и завещания в полза на Съюза;
5. стопанска дейност, предвидена в настоящия Устав.
Чл.11а. (1) Сдружението извършва следната допълнителна стопанска дейност:
- организиране и провеждане на курсове, семинари и лекции срещу заплащане;
- издателска – отпечатване на издания и помагала,свързани с предмета и целите на сдружението;
- рекламна дейност – на дейността на сдружението, на дейността на други организации, развиващи сходна дейност или намиращи се в отношения на партньорство със сдружението;
- организиране на панаири, изложби, конкурси и др., свързани с предмета и целите на сдружението;
- организиране на посещения в страната и чужбина на панаири, изложби, конкурси и др., свързани с предмета и целите на сдружението;
- производство и разпространение на аудио и видео – материали;
- производство и разпространение на сувенири, свързани или символизиращи дейността на сдружението;
(2) Сдружението не може да извършва стопанска дейност, която не е свързана с предмета на основната дейност, предвиден в настоящия Устав и ще ползва приходите от нея само за постигане целите на сдружението.
(3) Извършването на дейността по ал.1 се подчинява на условията и реда, определени със законите, които я регулират.
(4) Сдружението не разпределя печалба.
Чл.12. Съюзът отговаря за поетите задължения с имуществото си. Той не отговаря за задълженията на своите членове.
Чл.13. Разходите на Съюза, свързани с дейността и управлението му се покриват от неговите приходи.
Чл.14. Съюзът разпределя средствата, съобразно целите си за осъществяване на дейността си, като поддържа отчетност, според разпоредбите на законодателството, а в случаите на дарения или завещания и съобразно волята на дарителите и завещателите.

Раздел V. ЧЛЕНУВАНЕ, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
Чл.15. Право на членство имат:
(1) дееспособни физически лица, едноличните търговци, дружества на физически и/или юридически лица, регистрирани в страната;
(2) сдружения с нестопанска цел, чиито цели съответстват на целите на Съюза;
(3) сдружения със сродна дейност, чиито членове стават членове на съюза по право. В тези случаи изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права се осъществява от сдружението по реда на чл. 21, ал. 5 ЗЮЛНЦ.
Чл. 15а.
(1) В съюза могат да членуват учебни заведения, чиито специалности са свързани с или имат сродна на сдружението дейност, както и други юридически лица, които по някакъв начин са свързани с тази дейност.
(2) Членовете по предходната алинея са асоциирани членове на съюза и имат право на съвещателен глас в общото събрание.
Чл.15б. В съюза не могат да членуват политически партии и движения, синдикални организации, както и организации, извършващи дейност, присъща на вероизповедание.
Чл.16.(1) Постъпването се извършва чрез приемане въз основа на писмена молба до Управителния Съвет за приемане и документи, изисквани от УС на съюза.
(2) Молбата за приемане включва в себе си признаването на Устава от страна на кандидата.
Чл.17.(1) Всеки член на Съюза по чл.15 има право:
1. да участва лично или чрез свой представител в Общото събрание;
2. да бъдат избирани лично или негови представители в управителния и контролен орган на Съюза;
3. на един глас, който се упражнява лично или от присъстващия негов представител;
(2) Всеки член на Съюза има право:
4. да участва в дейностите на Съюза и да ползва неговите услуги, и в работата на Общото събрание;
5. да получава неговите издания и информационни услуги;
6. да получава информация за неговата дейност и за извършеното от управителния и контролен съвет на Съюза;
Чл.18.(1) Всеки член на Съюза е длъжен:
1. да спазва Устава;
2. да съдейства за достигане целите на Съюза;
3. да заплаща встъпителната вноска и определения членски внос в срок, определен с решение на Управителния съвет;
4. да изпълнява приетите принципи и решения от Общото събрание, Управителния и Контролния съвети.
5. да работи за увеличаване на имуществото на сдружението и издигането на неговия обществен авторитет.
(2) За задълженията на съюза членът отговаря до размера на направената от него имуществена вноска. Членът не отговаря лично за задълженията на съюза.
(3) Членските права и задължения, с изключение на имуществените са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.
Чл.19.(1) Членството се прекратява:
1. с едномесечно едностранно писмено волеизявление до Управителния съвет на съюза;
2. със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
3. с изключването;
4. с прекратяването на съюза и обявяване в ликвидация;
5. при отпадане поради невнасяне на определената от съюза имуществена вноска;
(2) при прекратяване на членството не се възстановяват членски внос и встъпителната вноска.
(3) Членството се прекратява и поради невнасяне на членския внос за три последователни години.

Раздел VІ. УПРАВЛЕНИЕ
Чл.20. Органи за управление на Съюза са:
1. Общото събрание,
2. Управителния съвет,
3. Председателя и
4. Контрольор
Чл.21. В Общото събрание участват всички членове на Съюза или техни писмено упълномощени представители. Редовно общо събрание се свиква най-малко веднъж годишно.
Чл.22.
(1) Общото събрание се свиква от Управителния съвет по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на съюза в населеното място, в което се намира седалището на съюза или в друго населено място на територията на Република България.
(2) Ако при инициатива за свикване на ОС от една трета от членовете на съюза УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на Общо събрание, то се свиква от съда по седалището на съюза по писмено искане на заинтересованите членове или натоварени от тях лица.
(3) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.
(4) Поканата се публикува на официалната интернет страница на съюза и се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на съюза, най-малко 7 дни преди насрочения ден.
(5) Общото събрание е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове.
(6)При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако присъстват една трета от членовете.
Чл.23.
(1) Всеки член на Общото събрание има право на един глас.
(2) Член на Общото събрание няма право на глас при решаване въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия-без ограничения, по съребрена линия-до четвърта степен или по сватовство-до втора степен включително.
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.
(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Преупълномощаване не се допуска.
Чл.24.(1) Общото събрание:
1. изменя и допълва устава на Съюза;
2. избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
3. избира и освобождава Контрольор;
4. приема бюджета на съюза;
5. приема годишните отчети на Управителния съвет и Контрольора;
6. взема решение за преобразуване и прекратяване на Съюза;
7. отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
8. взема и други решения, предвидени в устава;
Чл.25.
(1) Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Решенията по чл.24 ал.1 т.1 и 6 се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се вземат решения.
Чл.26.(1) Управителният съвет на Съюза се състои най-малко от пет лица - членове на съюза. Юридически лица, които са членове на съюза, могат да посочват за членове на управителния съвет и лица, които не са членове на съюза.Членовете на управителния съвет се избират за срок до 5 години.
(2) При изтекъл срок на мандата, до избиране на нов Управителен Съвет, съществуващият продължава да изпълнява функциите си.
(3) Управителният съвет избира от своя състав председател.
Чл.27.(1) Управителният съвет:
1. приема и изключва членове на съюза;
2. взема решения относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски;
3. представлява съюза, както и определя обема на представителната власт на отделните негови членове;
4. взема решение за откриване и закриване на клонове;
5. взема решение за участие в други организации;
6. осигурява изпълнението на решенията на общото събрание на съюза;
7. разпорежда се с имуществото на съюза при спазване изискванията на устава;
8. подготвя и внася в общото събрание проект за бюджет;
9. подготвя и внася в общото събрание отчет за дейността на съюза;
10. определя реда и организира извършването на дейността на съюза, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;
11. определя адреса на съюза;
12. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган;
13. приема правилници, наредби и други актове и разпоредби, свързани с дейността на Съюза;
14. приема други вътрешни актове;
15. приема планове и програми за дейността на Съюза; приема основните насоки и програма за дейността на съюза; приема периодични работни програми и отчети за тяхното изпълнение, както и други материали и издания;
16. назначава Секретар на Съюза и определя възнаграждението му;
17. по предложение на Секретаря определя организационната структура и щатното разписание на Съюза;
18. избира заместник председатели на съюза;
19. определя състава на експертни съвети и други помощни органи;
20. приема даренията и завещанията извършени в полза на Съюза;
21. извършва ликвидация на съюза при прекратяване на неговата дейност.
22. изпълнява задълженията, предвидени в устава;
(2) Управителният съвет се свиква на заседания най-малко на три месеца от Председателя на УС на Съюза, а в негово отсъствие – от друг член на УС.
Чл.28.
(1) Председателят на УС на Съюза е длъжен да свика заседание на Управителния съвет по писмено искане на една трета от членовете му.Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от заместник председателя, а при отсъствие и на двамата от определен от управителния съвет негов член.
(2) Свикването на заседанията на Управителния съвет се извършва с писмена покана, по телефон, факс или електронна поща. Писмените материали за заседанието на Управителния съвет се осигуряват седем дни преди датата от лицата, инициирали свикването.
(3) Заседанията на Управителния съвет са редовни, ако на тях присъстват две трети от членовете му.
(4) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.
(4) Управителният съвет взема решенията си с обикновено мнозинство от присъстващите членове, а решенията по чл.27 ал.1 т.т.4,7 и 17-с мнозинство от всички членове. При равен брой гласове Председателят на УС на Съюза има правото на решаващ глас.
(5) Решенията за избиране и освобождаване на Председателя на УС се вземат с единодушие от всички членове на Управителния съвет.
Чл.29. Председателят на УС на Съюза:
1. представлява Съюза пред трети лица в страната и в чужбина;
2. организира и ръководи дейността на Управителния съвет;
3. определя функциите и мандата на заместника си;
4. подписва трудовия договор на Секретаря;
Чл.30. При отсъствие на Председателя и заместник председателите на УС секретарят:
1. ръководи административно структурите и обслужва работата на Управителния съвет;
2. представлява Съюза пред трети лица в страната и в чужбина, въз основа на мандат от Председателя на УС;
3. организира изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
4. предлага на Управителния съвет проекти за работни програми на Съюза въз основа на целите му;
5. предлага проекти за организационна структура и щатно разписание за утвърждаване от Управителния съвет;
6. назначава и освобождава експертите и програмните ръководители и определя възнаграждението им, съобразно утвърдения бюджет;
7. по пълномощия се разпорежда с имуществото на Съюза и извършва и одобрява текущите разходи,съобразно решенията на Управителния съвет;
8. представя пред Управителния съвет проект за годишен отчет за дейността на Съюза.
Чл.31.(1) Контрольор:
1. следи за изпълнението на решенията на Общото събрание и Управителния съвет;
2. следи за правилното използване и опазване на имуществото на Съюза;
3. прави проверки по предходните точки най-малко веднъж на три месеца;
4. изготвя и представя пред Общото събрание годишен отчет за дейността на Съюза;
5. при необходимост иска свикване на Управителния съвет за обсъждане на констатациите от направени проверки.

Раздел VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪЮЗА.
Чл.32.(1) Съюзът се прекратява:
1. С решение на Общото събрание на съюза.
2. С решение на окръжния съд по седалището на съюза, когато:
а/не е учредено по законния ред; б/извършва дейност,която противоречи на закона или е противна на обществения ред или на добрите нрави; в/е обявено в несъстоятелност; (2) Решението на съда по ал.1 т.3 се постановява по иск на всеки заинтересован или на прокурора. (3) В случаите на ал.2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор. Чл.33. При прекратяване на съюза, неговата ликвидация, разпределянето на имуществото, както и заличаването на съюза от окръжния съд по седалището му се извършват при спазване изискванията на чл.14,15 и 16 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Раздел VІІІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.34. Неуредените с този Устав въпроси се уреждат от Общото събрание на Съюза, а между неговите заседания - от Управителния съвет на Съюза въз основа на предвиденото в закона. Чл. 35. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Чл. 36. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия устав се прилагат разпоредбите на общото българско гражданско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

26.03.2015 г.
София
ЗАВЕРИЛ:
Петър Георгиев Кънев - председател
BG | EN
НовиниУважаеми колеги,
От името на ръководството на СПИБ имам удоволствието да Ви поканя...
>>Уважаеми колеги,
Дойде време да изберем Печатар и Търговец на 2022 г.
Направете...
>>На 17.11.2022 г. в хотел „Хисар“, гр. Хисаря, се проведе поредното събрание на...
>>