Събрание на СПИБ - 23 септември
Управителният съвет на „Съюз на печатарската индустрия в България“, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 1 от Устава, свиква общо събрание на сдружението на 23.09.2020 г. в 18.00 ч. в гр. София, кв. Горубляне, ул. „Абагар“ № 16, сграда на „ДЕМАКС“ АД, при следния дневен ред: 1. Отчет на Управителния съвет за дейността на съюза през 2019 г.; 2. Доклад на контрольора за 2019 г.; 3. Приемане на годишния финансов отчет на съюза за 2019 г.; 4. Освобождаване от отговорност на членовете на Управителен съвет и Контрольора на съюза за дейността им през 2019 г.; 5. Разни. При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 22, ал. 6 ат Устава, събранието ще се проведе същия ден в 19.00 ч., на същото място и при същия дневен ред. Поканват се всички членове или писмено упълномощени техни представители да присъстват на събранието.
BG | EN
НовиниСъбрание на СПИБ - 23 септември
Управителният съвет на „Съюз на печатарската индустрия в България“, на...
>>Събрание на СПИБ - 13 ноември
Управителният съвет на СПИБ свиква редовно събрание на Съюза на...
>>70 години сп. Полиграфия и среща на бранша
На 27 юни 2019 г. в Гранд...
>>